รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 25 51 24 1 13 65 179
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - 37 19 - 25 190 271
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 15 18 6 - 20 131 190
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 11 15 8 - 9 118 161
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 3 8 14 - 14 82 121
รพ.ค่ายวชิราวุธ 39 44 21 - 56 43 203
รวม 93 173 92 1 137 629 1,125