รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 3 - 64 90 51 2 64 2 1 21 - - - - 3 - 301
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 11 13 58 67 37 10 - 12 9 22 - - - - 18 4 261
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 5 21 24 21 75 - - - - - - - - - - - 146
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 10 - 43 76 22 6 1 - 12 - - - - - 7 - 177
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 61 8 47 87 20 6 26 2 - 40 - - - - 3 16 316
รพ.ค่ายวชิราวุธ 16 - 48 184 70 19 17 - 10 30 - - - - - 144 538
รวม 106 42 284 525 275 43 108 16 32 113 0 0 0 0 31 164 1,739