รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 10 - 74 59 47 - 57 3 4 18 - - - 272
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 22 - 57 249 88 23 34 - 6 43 - - 168 690
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 59 7 34 91 34 10 18 1 - 35 - 10 21 320
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 28 - 20 56 45 3 5 - 6 - - 1 - 164
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 8 23 22 20 65 - - - - - - - - 138
รพ.ค่ายวชิราวุธ 22 - 57 249 88 23 34 - 6 43 - - 168 690
รวม 149 30 264 724 367 59 148 4 22 139 0 11 357 2,274