รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 61 116 51 - 6 140 374
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 46 116 - - 98 137 397
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 4 16 12 - - 103 135
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 6 20 21 - 22 102 171
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ 24 39 24 - 28 242 357
รวม 141 307 108 0 154 724 1,434