รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 24 47 16 - 3 68 158
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 46 116 - - 98 137 397
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 4 16 12 - 16 5 53
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 6 20 21 - 22 102 171
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 24 350 9 - 19 144 546
รพ.ค่ายวชิราวุธ 24 39 24 - 28 242 357
รวม 128 588 82 0 186 698 1,682