รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 43 - 147 156 101 8 135 14 28 74 - - - - - - 706
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 10 11 66 91 45 18 4 9 11 41 - - - - 22 1 329
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 22 23 27 27 50 - - - - - - - - - - - 149
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 11 - 31 61 49 6 2 1 19 22 - - - - 2 - 204
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ 100 - 93 349 107 12 65 - - 56 - - - - - 8 790
รวม 186 34 364 684 352 44 206 24 58 193 0 0 0 0 24 9 2,178