รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 17 - 55 60 37 2 50 6 13 22 - - - - - - 262
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - 11 59 91 42 18 122 9 11 41 - 11 - - 11 1 427
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 22 23 27 27 50 - - - - - - - - - - - 149
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 11 - 31 61 49 6 2 1 19 22 - - - - 2 - 204
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 352 3 62 84 22 35 18 - 1 35 - - - - 2 9 623
รพ.ค่ายวชิราวุธ 100 - 93 349 107 12 65 - - 56 - - - - - 8 790
รวม 502 37 327 672 307 73 257 16 44 176 0 11 0 0 15 18 2,455