รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 24 41 15 - 7 18 105
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 26 49 - - 17 43 135
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 2 6 3 - 11 7 29
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 3 9 6 - 5 16 39
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 11 7 - - - 100 118
รพ.ค่ายวชิราวุธ 18 29 6 - 31 188 272
รวม 84 141 30 0 71 372 698