รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 27 - 15 32 30 - 12 1 5 22 - - - - - - 144
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 4 11 5 4 47 13 13 4 5 27 - 11 - - 1 - 145
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 5 20 11 4 36 - - - - - - - - - - 1 77
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 9 - - 4 16 4 1 2 1 18 - - - - 3 - 58
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 15 3 1 27 26 23 3 1 - 32 - - - - 5 26 162
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - 107 330 99 15 84 - - 52 - - - - - 36 723
รวม 60 34 139 401 254 55 113 8 11 151 0 11 0 0 9 63 1,309