รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 62 80 18 - 14 55 229
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 32 52 - - 40 82 206
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 2 10 2 - 6 53 73
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 2 8 7 - 5 21 43
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 20 20 1 - - 116 157
รพ.ค่ายวชิราวุธ 16 27 13 - 23 178 257
รวม 134 197 41 0 88 505 965