รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 24 - 40 43 27 - 36 3 6 19 - - - - - 4 202
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - 9 19 56 48 13 42 4 2 22 - 9 - - 2 - 226
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 4 21 22 10 33 - - - - 2 - - - - - - 92
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 6 - - 2 21 - 1 - 25 - - - - 5 5 - 65
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 8 4 36 65 20 35 42 6 - 57 7 - - - 2 22 304
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - 91 363 88 29 86 - - 54 - - - - - 75 786
รวม 42 34 208 539 237 77 207 13 33 154 7 9 0 5 9 101 1,675