รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 52 159 35 - 13 62 321
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 52 166 - - 64 187 469
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 2 5 7 - 6 28 48
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 10 14 16 - 10 50 100
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 25 17 15 - - 178 235
รพ.ค่ายวชิราวุธ 8 22 43 - 22 196 291
รวม 149 383 116 0 115 701 1,464