รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 4 - 51 90 48 - 44 8 5 27 - - - - 1 4 282
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 23 8 42 166 62 23 85 12 - 54 - 8 1 - 6 5 495
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 8 18 7 3 15 - 1 - - - - - - - - - 52
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 22 - 3 48 25 5 - - 4 12 - - - - 5 - 124
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 9 6 68 133 45 100 71 6 - 70 4 - - - 4 14 530
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - 89 404 86 30 83 - - 85 - - - - - 93 870
รวม 66 32 260 844 281 158 284 26 9 248 4 8 1 0 16 116 2,353