รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 50 106 23 - 10 76 265
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 15 45 12 - 29 53 154
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 12 17 6 - 5 68 108
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 11 9 9 - 19 83 131
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ 33 51 30 - 23 238 375
รวม 121 228 80 0 86 518 1,033