รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 4 - 48 81 27 2 42 3 4 30 - - - - - 2 243
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 13 3 54 113 42 20 5 8 7 30 - - - - 47 5 347
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 7 29 32 23 35 - - - 2 9 - - - - - - 137
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 12 - 31 49 37 6 2 - 8 21 - - - 1 - - 167
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ 69 - 117 428 123 31 109 - - 55 - - - - - 87 1,019
รวม 105 32 282 694 264 59 158 11 21 145 0 0 0 1 47 94 1,913