รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - 41 36 77
รพ.รร.จปร. 316 329 201 264 212 313 237 347 294 293 380 294 3,480
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 169 161 128 189 196 244 274 226 253 165 231 221 2,457
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 57 122 91 106 155 133 138 179 158 150 - - 1,289
รพ.ค่ายภาณุรังษี 297 264 240 289 266 366 282 380 382 355 396 355 3,872
รพ.ค่ายอดิศร 149 194 144 147 174 167 167 221 233 210 238 183 2,227
รพ.ค่ายสุรสีห์ 1,507 1,333 1,094 1,323 2,235 460 403 535 436 436 509 486 10,757
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 287 286 297 311 304 318 283 303 313 325 335 362 3,724
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 161 177 128 138 126 181 159 183 146 161 164 167 1,891
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 525 590 459 906 867 691 739 992 1,002 806 885 723 9,185
รพ.อานันทมหิดล 968 839 590 663 653 677 640 608 918 916 745 639 8,856
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 231 208 175 132 205 120 - - 57 156 175 71 1,530
รพ.รร.6 4,102 3,994 3,369 3,841 3,825 4,422 3,820 4,417 4,292 4,225 4,420 4,134 48,861
รวม 8,769 8,497 6,916 8,309 9,218 8,092 7,142 8,391 8,484 8,198 8,519 7,671 98,206