รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
นตร.พธ.ทบ. 178 232 213 258 260 265 254 209 77 - - - 1,946
นตร.กส.ทบ. 159 195 178 161 136 207 194 182 209 - - - 1,621
รพ.รร.จปร. 209 136 123 103 103 117 110 163 185 - - - 1,249
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 1,631 1,379 1,094 329 326 422 365 420 390 381 560 554 7,851
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 906 1,075 597 861 1,011 890 592 758 793 874 1,175 736 10,268
รพ.ค่ายภาณุรังษี 365 271 246 - - - - - - - - - 882
รพ.ค่ายอดิศร 373 289 234 - - - - - - - - - 896
รพ.ค่ายสุรสีห์ 373 289 234 240 273 249 275 306 275 - - - 2,514
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 294 290 296 319 325 376 340 385 388 - - - 3,013
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 365 271 246 231 223 377 403 399 372 - - - 2,887
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 715 745 639 - - - - - - - - - 2,099
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 159 195 178 - - - - - - - - - 532
รพ.รร.6 432 329 299 302 212 305 323 311 335 - - - 2,848
รวม 6,159 5,696 4,577 2,804 2,869 3,208 2,856 3,133 3,024 1,255 1,735 1,290 38,606