รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - 24 - - - - - - - - - - 24
รพ.รร.จปร. 432 329 299 - - - - - - - - - 1,060
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 178 232 213 329 326 422 - - - - - - 1,700
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 906 1,075 565 861 1,011 930 - - - - - - 5,348
รพ.ค่ายภาณุรังษี 365 271 246 - - - - - - - - - 882
รพ.ค่ายอดิศร 373 289 234 - - - - - - - - - 896
รพ.ค่ายสุรสีห์ 1,631 1,379 1,094 - - - - - - - - - 4,104
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 294 290 296 - - - - - - - - - 880
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 209 136 123 - - - - - - - - - 468
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 715 745 639 - - - - - - - - - 2,099
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 159 195 178 - - - - - - - - - 532
รพ.รร.6 - - - - - - - - - - - - 0
รวม 5,262 4,965 3,887 1,190 1,337 1,352 0 0 0 0 0 0 17,993