รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
นตร.พธ.ทบ. 178 232 213 258 260 265 - - - - - - 1,406
นตร.กส.ทบ. 159 195 178 161 136 207 - - - - - - 1,036
รพ.รร.จปร. 209 136 123 103 103 117 - - - - - - 791
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 1,631 1,379 1,094 329 326 422 - - - - - - 5,181
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 906 1,075 597 861 1,011 890 - - - - - - 5,340
รพ.ค่ายภาณุรังษี 365 271 246 - - - - - - - - - 882
รพ.ค่ายอดิศร 373 289 234 - - - - - - - - - 896
รพ.ค่ายสุรสีห์ 373 289 234 240 273 249 - - - - - - 1,658
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 294 290 296 319 325 376 - - - - - - 1,900
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 365 271 246 231 223 377 - - - - - - 1,713
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 715 745 639 - - - - - - - - - 2,099
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 159 195 178 - - - - - - - - - 532
รพ.รร.6 432 329 299 302 212 305 - - - - - - 1,879
รวม 6,159 5,696 4,577 2,804 2,869 3,208 0 0 0 0 0 0 25,313