รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 422 366 316 302 284 220 - - - - - - 1,910
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 178 157 133 - - - - - - - - - 468
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 413 345 285 321 334 332 - - - - - - 2,030
รพ.ค่ายอดิศร 252 219 164 196 186 166 - - - - - - 1,183
รพ.ค่ายสุรสีห์ 616 452 363 423 395 310 - - - - - - 2,559
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 414 392 387 389 364 228 - - - - - - 2,174
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 1,388 1,280 1,003 1,246 941 679 - - - - - - 6,537
รพ.อานันทมหิดล 763 669 630 - - - - - - - - - 2,062
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 204 185 170 204 149 148 - - - - - - 1,060
รพ.รร.6 4,475 3,850 3,012 3,732 3,589 2,758 - - - - - - 21,416
นตร.พธ.ทบ. - - 26 - - - - - - - - - 26
นตร.กส.ทบ. - - 26 - - - - - - - - - 26
รวม 9,125 7,915 6,515 6,813 6,242 4,841 0 0 0 0 0 0 41,451