รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 422 366 316 - - - - - - - - - 1,104
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 178 157 133 - - - - - - - - - 468
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 413 345 285 - - - - - - - - - 1,043
รพ.ค่ายอดิศร 252 219 164 - - - - - - - - - 635
รพ.ค่ายสุรสีห์ 616 452 363 442 383 - - - - - - - 2,256
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 414 392 387 - - - - - - - - - 1,193
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 1,388 1,280 1,003 - - - - - - - - - 3,671
รพ.อานันทมหิดล 763 669 630 - - - - - - - - - 2,062
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 204 185 170 - - - - - - - - - 559
รพ.รร.6 4,475 3,850 3,012 - - - - - - - - - 11,337
นตร.พธ.ทบ. - - 26 - - - - - - - - - 26
นตร.กส.ทบ. - - 26 - - - - - - - - - 26
รวม 9,125 7,915 6,515 442 383 0 0 0 0 0 0 0 24,380