รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
นตร.พธ.ทบ. 178 157 133 - - - - - - - - - 468
นตร.กส.ทบ. 204 185 170 - - - - - - - - - 559
รพ.รร.จปร. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 616 452 - - - - - - - - - - 1,068
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 1,388 1,280 1,003 - - - - - - - - - 3,671
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 252 219 164 - - - - - - - - - 635
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 414 392 387 - - - - - - - - - 1,193
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 413 345 285 - - - - - - - - - 1,043
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 422 366 316 - - - - - - - - - 1,104
รวม 3,887 3,396 2,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,741