รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 354 433 349 - - - - - - - - - 1,136
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 132 127 157 - - - - - - - - - 416
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 207 231 231 - - - - - - - - - 669
รพ.ค่ายอดิศร 164 119 134 - - - - - - - - - 417
รพ.ค่ายสุรสีห์ 350 358 285 - - - - - - - - - 993
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 384 385 369 - - - - - - - - - 1,138
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 152 151 121 - - - - - - - - - 424
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 866 913 696 - - - - - - - - - 2,475
รพ.อานันทมหิดล 230 237 289 - - - - - - - - - 756
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 3,842 3,592 3,028 1,088 1,722 3,189 1,236 488 1,516 - - - 19,701
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 6,681 6,546 5,659 1,088 1,722 3,189 1,236 488 1,516 0 0 0 28,125