รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายจักรพงษ์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 236 395 - - - - - - - - - - 631
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 - - - - - - - - - - - - 0
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 236 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631