รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 86 123 75 54 113 161 199 144 161 115 135 120 1,486
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 120 116 97 115 124 121 123 176 148 142 159 129 1,570
รพ.ค่ายศรีสองรัก 169 696 346 391 209 135 42 355 109 187 213 180 3,032
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 85 172 125 185 178 215 146 149 174 74 61 77 1,641
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 407 384 303 390 249 402 236 390 396 276 382 367 4,182
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 245 181 349 456 304 362 134 153 181 165 225 165 2,920
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 90 73 71 256 299 289 229 146 100 97 99 99 1,848
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 824 858 745 926 783 929 817 886 878 847 935 941 10,369
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 337 484 459 788 573 263 279 613 326 1,448 924 536 7,030
รพ.ค่ายสุรนารี 1,388 1,375 1,229 1,216 1,414 2,503 1,413 1,306 1,127 1,424 1,479 1,426 17,300
รวม 3,751 4,462 3,799 4,777 4,246 5,380 3,618 4,318 3,600 4,775 4,612 4,040 51,378