รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 163 125 153 - - - - - - - - - 441
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - 460 175 60 42 55 30 72 68 - - - 962
รพ.ค่ายศรีสองรัก 294 225 209 261 279 276 226 301 264 - - - 2,335
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 1,237 1,118 2,341 2,557 2,349 2,521 1,532 3,948 1,231 - - - 18,834
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 405 615 673 700 752 371 673 331 362 - - - 4,882
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 1,016 1,024 945 1,130 984 1,163 784 993 991 - - - 9,030
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 120 89 130 115 101 86 106 124 151 - - - 1,022
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 329 307 267 280 - - - - - - - - 1,183
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 376 340 304 359 319 331 268 329 343 - - - 2,969
รพ.ค่ายสุรนารี 123 121 90 158 142 179 - - - - - - 813
รวม 4,063 4,424 5,287 5,620 4,968 4,982 3,619 6,098 3,410 0 0 0 42,471