รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 163 125 153 - - - - - - - - - 441
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 130 125 122 - - - - - - - - - 377
รพ.ค่ายศรีสองรัก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 1,237 1,118 3,341 - - - - - - - - - 5,696
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 376 340 304 - - - - - - - - - 1,020
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 1,016 1,024 945 - - - - - - - - - 2,985
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 120 89 130 - - - - - - - - - 339
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1,016 1,024 945 - - - - - - - - - 2,985
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 405 615 673 - - - - - - - - - 1,693
รพ.ค่ายสุรนารี 1,237 1,118 2,341 - - - - - - - - - 4,696
รวม 5,700 5,578 8,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,232