รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 163 125 153 158 142 119 152 222 263 144 131 87 1,859
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 130 125 122 147 113 72 30 87 118 131 141 132 1,348
รพ.ค่ายศรีสองรัก 244 442 162 334 389 405 284 206 175 197 188 183 3,209
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 123 121 90 158 142 179 147 106 170 138 194 179 1,747
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 376 340 304 359 319 331 268 329 343 - - - 2,969
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 329 307 267 280 255 235 320 267 - 264 303 292 3,119
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 120 89 130 115 101 86 106 124 151 188 159 161 1,530
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1,016 1,024 945 1,130 984 1,163 784 993 991 947 1,028 988 11,993
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 405 615 673 700 752 371 673 331 362 1,166 330 265 6,643
รพ.ค่ายสุรนารี 1,237 1,118 2,341 2,557 2,349 2,521 1,532 3,948 1,231 1,265 1,304 1,271 22,674
รวม 4,143 4,306 5,187 5,938 5,546 5,482 4,296 6,613 3,804 4,440 3,778 3,558 57,091