รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 163 125 153 - - - - - - - - - 441
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - 460 175 60 42 55 30 72 68 - - - 962
รพ.ค่ายศรีสองรัก 294 225 209 261 279 276 226 301 264 - - - 2,335
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 1,237 1,118 2,341 2,557 2,349 2,521 1,532 3,948 1,231 1,265 1,304 1,271 22,674
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 405 615 673 700 752 371 673 331 362 1,166 330 265 6,643
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 1,016 1,024 945 1,130 984 1,163 784 993 991 947 1,028 988 11,993
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 120 89 130 115 101 86 106 124 151 - - - 1,022
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 329 307 267 280 255 235 - - - - - - 1,673
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 376 340 304 359 319 331 268 329 343 - - - 2,969
รพ.ค่ายสุรนารี 123 121 90 158 142 179 147 106 170 - - - 1,236
รวม 4,063 4,424 5,287 5,620 5,223 5,217 3,766 6,204 3,580 3,378 2,662 2,524 51,948