รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 173 158 55 138 142 119 63 84 84 - - - 1,016
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 175 137 130 111 110 72 27 22 - - - - 784
รพ.ค่ายศรีสองรัก 232 121 289 363 233 174 - - - - - - 1,412
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 200 203 161 203 199 138 - - - - - - 1,104
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 401 342 285 267 261 196 268 329 343 357 371 315 3,735
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 314 232 272 - - - - - - - - - 818
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 111 85 129 128 127 81 - - - - - - 661
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 950 959 871 979 911 708 - - - - - - 5,378
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 286 565 943 660 324 530 12 24 37 - - - 3,381
รพ.ค่ายสุรนารี 3,284 3,352 2,260 2,794 2,676 2,353 - - - - - - 16,719
รวม 6,126 6,154 5,395 5,643 4,983 4,371 370 459 464 357 371 315 35,008