รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีสองรัก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 286 - - - - - - - - - - - 286
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 950 - - - - - - - - - - - 950
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรนารี - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,236