รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 173 158 55 138 142 119 62 84 84 30 82 98 1,225
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 175 137 130 111 110 72 27 22 83 88 92 119 1,166
รพ.ค่ายศรีสองรัก 232 121 289 363 233 174 21 14 28 55 181 191 1,902
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 200 203 161 203 199 138 38 91 121 106 96 138 1,694
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 401 342 285 267 261 196 24 95 160 219 312 254 2,816
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 314 232 272 240 240 176 68 82 114 113 139 135 2,125
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 111 124 109 128 127 81 19 27 90 104 111 88 1,119
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 950 959 871 979 911 708 18 36 50 498 496 812 7,288
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 286 565 943 660 324 530 30 51 114 106 139 113 3,861
รพ.ค่ายสุรนารี 3,284 3,352 2,260 2,794 2,676 2,353 285 237 472 746 914 3,356 22,729
รวม 6,126 6,193 5,375 5,883 5,223 4,547 592 739 1,316 2,065 2,562 5,304 45,925