รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 264 201 184 204 208 270 267 253 243 291 321 246 2,952
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 251 510 152 43 42 30 42 55 62 57 52 53 1,349
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 135 1,039 - 8 16 5 - - 82 149 128 208 1,770
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 246 257 191 121 142 164 118 199 106 144 160 145 1,993
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 197 178 156 164 197 177 188 231 185 184 185 181 2,223
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 662 934 978 558 531 532 498 616 529 525 556 619 7,538
รพ.ค่ายกาวิละ 207 244 128 207 259 272 194 234 271 219 260 188 2,683
รพ.ค่ายจิรประวัติ 606 499 393 2,520 446 578 548 612 561 533 584 751 8,631
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,392 434 567 338 535 410 454 470 451 482 535 652 8,720
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 526 436 1,184 417 431 532 361 502 491 480 567 704 6,631
รวม 6,486 4,732 3,933 4,580 2,807 2,970 2,670 3,172 2,981 3,064 3,348 3,747 44,490