รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 294 225 209 - - - - - - - - - 728
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 460 175 - - - - - - - - - 635
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 130 160 94 - - - - - - - - - 384
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 152 - 120 - - - - - - - - - 272
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 216 226 159 516 440 - - - - - - - 1,557
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 1,430 966 748 - - - - - - - - - 3,144
รพ.ค่ายกาวิละ 204 239 146 - - - - - - - - - 589
รพ.ค่ายจิรประวัติ 694 475 451 - - - - - - - - - 1,620
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 658 2,315 2,929 140 98 - - - - - - - 6,140
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 512 448 1,317 - - - - - - - - - 2,277
รวม 4,290 5,514 6,348 656 538 0 0 0 0 0 0 0 17,346