รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 294 225 209 - - - - - - - - - 728
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 179 154 141 169 150 135 132 164 74 159 196 181 1,834
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 512 448 1,317 404 418 453 394 467 404 - - - 4,817
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 658 2,315 120 617 563 515 440 498 475 - - - 6,201
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 694 475 451 516 440 2,458 534 555 1,286 641 631 762 9,443
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 204 239 146 211 190 236 200 206 242 - - - 1,874
รพ.ค่ายกาวิละ 1,430 966 748 642 532 667 646 643 632 - - - 6,906
รพ.ค่ายจิรประวัติ 216 226 159 210 179 149 200 175 161 - - - 1,675
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 658 2,315 2,929 140 98 145 153 209 127 118 121 130 7,143
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 130 160 94 10 - 6 - - - - - - 400
รวม 4,975 7,523 6,314 2,919 2,570 4,764 2,699 2,917 3,401 918 948 1,073 41,021