รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 199 223 199 231 242 225 20 73 348 - - - 1,760
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 283 519 98 65 40 30 1 14 13 - - - 1,063
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - 16 - - - 16
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 184 187 143 225 198 168 23 86 127 84 - - 1,425
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 219 229 161 176 176 182 24 31 74 - - - 1,272
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 644 584 463 567 495 456 132 218 320 - - - 3,879
รพ.ค่ายกาวิละ 188 214 226 211 190 236 200 206 242 219 276 254 2,662
รพ.ค่ายจิรประวัติ 728 1,168 464 534 680 367 91 292 405 - - - 4,729
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,803 2,984 428 411 521 585 86 266 424 - - - 8,508
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 520 1,213 361 418 334 284 56 146 307 - - - 3,639
รวม 5,768 7,321 2,543 2,838 2,876 2,533 633 1,332 2,276 303 276 254 28,953