รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 259 223 199 231 242 225 20 73 348 237 272 232 2,561
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 283 519 98 65 40 30 1 14 13 17 30 32 1,142
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - 16 51 101 101 269
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 184 187 143 225 198 168 24 125 183 137 147 581 2,302
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 219 229 161 176 176 182 24 31 74 72 117 204 1,665
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 644 584 463 567 495 456 132 218 320 410 483 504 5,276
รพ.ค่ายกาวิละ 188 214 226 308 253 207 110 137 167 220 210 216 2,456
รพ.ค่ายจิรประวัติ 728 1,168 464 534 680 367 91 292 405 459 346 337 5,871
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,803 2,984 428 411 521 585 86 266 424 370 485 623 9,986
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 520 1,213 361 418 334 284 56 146 307 314 280 343 4,576
รวม 5,828 7,321 2,543 2,935 2,939 2,504 544 1,302 2,257 2,287 2,471 3,173 36,104