รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 299 271 282 - - - - - - - - - 852
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 99 121 88 63 61 58 12 30 47 55 67 - 701
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 900 1,275 778 - - 140 - - - - - - 3,093
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 224 184 204 - - - - - - - - - 612
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 439 555 605 658 593 801 479 483 645 - - - 5,258
รพ.ค่ายกาวิละ 47 116 160 - - - - - - - - - 323
รพ.ค่ายจิรประวัติ 365 224 108 159 419 809 147 70 188 227 209 - 2,925
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,427 3,015 463 175 345 385 122 74 212 - - - 7,218
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 367 311 291 - - - - - - - - - 969
รวม 5,167 6,072 2,979 1,055 1,418 2,193 760 657 1,092 282 276 0 21,951