รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 81 55 - - - - - - - - - - 136
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 1,363 1,244 - - - - - - - - - - 2,607
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 693 571 - - - - - - - - - - 1,264
รพ.ค่ายกาวิละ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายจิรประวัติ 321 - - - - - - - - - - - 321
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - - - - - - - 0
รวม 2,458 1,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,328