รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 141 182 125 168 214 271 174 145 125 127 130 172 1,974
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 151 214 213 861 930 207 209 180 143 144 184 197 3,633
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 132 146 143 128 113 126 104 153 176 127 167 161 1,676
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 200 159 109 111 80 113 120 110 136 129 144 118 1,529
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 113 127 121 126 150 172 160 225 204 217 206 179 2,000
รพ.ค่ายวชิราวุธ 299 265 230 173 233 175 160 261 287 235 240 200 2,758
รวม 1,036 1,093 941 1,567 1,720 1,064 927 1,074 1,071 979 1,071 1,027 13,570