รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 179 154 141 - - - - - - - - - 474
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 121 112 132 - - - - - - - - - 365
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 161 138 108 127 - - - - - - - - 534
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 190 204 49 - - - - - - - - - 443
รพ.ค่ายวชิราวุธ 271 306 184 - - - - - - - - - 761
รวม 922 914 614 127 0 0 0 0 0 0 0 0 2,577