รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 179 154 141 169 150 135 132 164 74 159 196 181 1,834
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 203 206 205 175 273 201 202 235 227 177 213 188 2,505
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 121 112 132 99 122 113 106 133 137 145 128 111 1,459
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 161 138 108 127 106 143 137 138 103 78 148 121 1,508
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 190 204 49 45 72 194 182 159 197 211 199 241 1,943
รพ.ค่ายวชิราวุธ 271 306 184 222 228 267 93 116 115 86 105 98 2,091
รวม 1,125 1,120 819 837 951 1,053 852 945 853 856 989 940 11,340