รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 179 154 141 - - - - - - - - - 474
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 271 306 184 222 228 267 - - - - - - 1,478
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 190 204 49 45 72 194 182 159 197 - - - 1,292
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 161 138 108 127 106 143 137 138 103 - - - 1,161
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 121 112 132 99 122 113 106 133 137 - - - 1,075
รพ.ค่ายวชิราวุธ 271 306 184 175 273 201 202 235 227 - - - 2,074
รวม 1,193 1,220 798 668 801 918 627 665 664 0 0 0 7,554