รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 374 154 141 158 162 123 - - - - - - 1,112
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 397 508 508 465 419 301 - - - - - - 2,598
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 135 105 97 - - - - - - - - - 337
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 171 199 134 - - - - - - - - - 504
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ 357 315 249 - - - - - - - - - 921
รวม 1,434 1,281 1,129 623 581 424 0 0 0 0 0 0 5,472