รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเสนารณงค์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0