รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 265 175 225 - - - - - - - - - 665
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 154 184 142 98 134 283 75 22 97 133 121 - 1,443
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 108 107 107 8 13 73 21 9 13 12 27 - 498
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 131 93 - - - - - - - - - - 224
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ 375 294 392 - - - - - - - - - 1,061
รวม 1,033 853 866 106 147 356 96 31 110 145 148 0 3,891