รายงานสถิติรายสัปดาห์ คลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2565
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2565
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2565
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2565
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2565
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2565