รพ.รร.จปร.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.รร.จปร.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.รร.จปร.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.รร.จปร.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.รร.จปร.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.รร.จปร.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.รร.จปร.