นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 นตร.กส.ทบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 นตร.กส.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 นตร.กส.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 นตร.กส.ทบ.