นตร.พธ.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 นตร.พธ.ทบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 นตร.พธ.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 นตร.พธ.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 นตร.พธ.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 นตร.พธ.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 นตร.พธ.ทบ.