นตร.พธ.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 นตร.พธ.ทบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 นตร.พธ.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 นตร.พธ.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 นตร.พธ.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 นตร.พธ.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 นตร.พธ.ทบ.