รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.อานันทมหิดล
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.อานันทมหิดล
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.อานันทมหิดล
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.อานันทมหิดล