รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช