รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง