รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร