รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง