รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2565 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร