กทพ.พบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กทพ.พบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กทพ.พบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กทพ.พบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กทพ.พบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กทพ.พบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กทพ.พบ.