กทพ.พบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 กทพ.พบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 กทพ.พบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 กทพ.พบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 กทพ.พบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 กทพ.พบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 กทพ.พบ.