ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2021 105 148
พฤศจิกายน 2021 222 260
ธันวาคม 2021 46 57
มกราคม 2022 - -
กุมภาพันธ์ 2022 - -
มีนาคม 2022 - -
เมษายน 2022 - -
พฤษภาคม 2022 - -
มิถุนายน 2022 - -
กรกฏาคม 2022 - -
สิงหาคม 2022 - -
กันยายน 2022 - -
รวม 373 465