ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2021 105 148
พฤศจิกายน 2021 222 260
ธันวาคม 2021 46 57
มกราคม 2022 159 183
กุมภาพันธ์ 2022 178 200
มีนาคม 2022 144 168
เมษายน 2022 100 105
พฤษภาคม 2022 329 419
มิถุนายน 2022 174 261
กรกฏาคม 2022 284 356
สิงหาคม 2022 487 606
กันยายน 2022 120 151
รวม 2,348 2,914